Política de privacitat

En cumpliment de la disposició en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació dels mateixos, i a la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús dels mateixos.

Estem compromesos en protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases d’acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti. Li preguem llegeixi atentament la informació que segueix a continuació per entendre com seran tractades les seves dades.

 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES
ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA, amb domicili al C/ SANT PELEGRÍ 3, 1r, 08301, MATARÓ, BARCELONA, ESPANYA.

 

2. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Pots contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal de l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA, o a l’adreça electrònica matarocaminaperalzheimer@gmail.com.

 

3. COM HEM OBTINGUT TEVES DADES
Si no hem tingut relació amb anterioritat, obtenim les teves dades a través d’algun dels formularis del web i els tractarem conjuntament amb les dades que ens facilitis durant la teva relació amb nosaltres.

Si ja hem tingut relació amb anterioritat, les dades de què disposem els hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA o amb motiu de les relacions que actualment mantens amb la nostra entitat, bé per la teva condició de soci o sòcia, haver estat donant o haver participat en alguna de les nostres campanyes, bé per haver sol·licitat que et remetem informació sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

Si les vostres dades els hem obtingut d’un tercer, en la comunicació que acompanya aquesta política de privacitat, t’informem de l’origen de les teves dades i les categories de les dades facilitades.

 

4. QUÈ DADES TRACTEM, PER QUÈ I PER QUÈ MOTIU

4.1. SI ETS UNA PERSONA FÍSICA

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM
Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen són els següents:

– Dades necessàries per a mantenir la relació amb tu: nom, cognoms, edat, correu electrònic, telèfon, adreça postal.

També us informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA, inclosos els que ens proporcionis mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem que les llegeixis amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’ aquestes xarxes socials o aplicacions.

PER A QUÈ TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS
Per entaular una relació de col·laboració amb tu que faci possible complir amb els nostres objectius fundacionals. Tractem les dades per a les següents activitats concretes:

– Enviar informació sobre l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA per SMS, telèfon, correu postal, correu electrònic o missatgeria instantània.

– Enviar el certificat fiscal.

– Atendre les teves consultes quan contactis amb nosaltres.

– Convidar-te a actes o esdeveniments que organitzem.

– Realitzar enquestes de satisfacció o organitzar reunions per a realitzar estudis de mercat o concursos.

– Gestionar la relació amb tu.

– Gestionar l’activitat de promoció que organitzis a favor de la nostra organització.

– Elaborar perfils, amb la informació que tu directament ens hagis proporcionat, que hagis fet pública o que estigui públicament disponible, per tal d’assegurar l’adequada gestió de les activitats esmentades anteriorment. L’elaboració de perfils no s’utilitza, en cap cas, per a l’adopció de decisions automatitzades que tinguin efectes jurídics o d’una altra naturalesa que et puguin afectar: ​​en tots els nostres processos de presa de decisió intervenen persones.

– Gestionar l’activitat de promoció que facis a favor de la nostra organització.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a aquelles en les que hagis participat amb anterioritat o sobre les que ens hagis demanat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a la nostra entitat.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça del nostre delegat de Protecció de Dades o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

PER QUINS MOTIU PODEM TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS
El tractament de les teves dades personals, en relació al manteniment de la teva relació amb l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA com a donant, activista o persona que sol·licita informació sobre les nostres activitats, està legitimat en resultar necessari per donar compliment a les obligacions derivades d’aquesta relació o per donar resposta a tal sol·licitud d’informació.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives de l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA similars a aquelles en les que hagis participat respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

4.2. SI ACTUES EN REPRESENTACIÓ D’UNA EMPRESA

QUINES DADES PERSONALS TEUS TRACTEM
Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen es limiten a les teves dades de contacte corporatiu relatius a l’empresa, entitat o organització per a la qual treballes o amb la qual col·labores.

PER A QUÈ TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS
Tractem les teves dades de contacte corporatiu amb l’exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA manté amb l’empresa, entitat o organització per a la qual treballes o amb la qual col·labores.

Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, incloent per mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a aquelles en les que hagis participat amb anterioritat o sobre les que ens hagis sol·licitat informació o hagis dirigit alguna sol·licitud a la nostra entitat.

Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic al nostre delegat de Protecció de Dades o enviant una sol·licitud a la nostra adreça postal a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

PER QUINS MOTIU PODEM TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS
El tractament de les teves dades de contacte corporatiu relacionats amb el manteniment de la relació de l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA amb l’empresa, entitat o organització per a la qual treballes o amb la qual col·labores respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat.

El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives de l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA similars a aquelles en les que hagis participat respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

5. QUAN I PER QUINS MOTIUS PODEM FACILITAR LES TEVES DADES A TERCERS
Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació i pels següents motius:

– Administracions públiques, per al compliment de les obligacions legals a què l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA està subjecta per la seva activitat.

– Tercers, quan siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les que voluntàriament participis (per exemple, entitats bancàries i proveïdors de passarel·les de pagament).

– Proveïdors, quan necessitin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA hagi contractat amb ells, i amb els quals l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA té subscrits els contractes de confidencialitat i tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seva privacitat (per exemple, impremtes).

Si en el futur l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA realitzés altres cessions de dades personals, t’informarem oportunament.

 

6. DURANT QUANT TEMPS GUARDEM LES TEVES DADES
Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.

 

7. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

Al nostre delegat de Protecció de Dades, en les adreces postal i electrònica indicades.
Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o en la seva adreça postal.