Condicions generals de compra i política de devolucions

1. ÀMBIT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra (les “Condicions Generals” o les “CGC”) juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA, amb NIF G67170928 inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya i amb domicili al C/ SANT PELEGRÍ 3, 1r, 08301, MATARÓ, BARCELONA, ESPANYA, i els clients que contractin els productes i serveis (el / s “Client / s” o “Usuari / es” i el / s “Producte / s”) oferts per l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA a través dels formularis de colaboració i/o participació disponibles als apartats “INSCRIPCIONS” i “COL·LABORA” del lloc web www.matarocamina.cat (el “Lloc Web”).

El referit lloc web és titularitat de l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA, tal com s’indica a l’Avís Legal, que també és la que actua com a venedora en les transaccions dutes a terme Online.

Podeu obtenir més informació sobre l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA remetent un correu electrònic a l’adreça matarocaminaperalzheimer@gmail.com

2. DESTINATARIS

Els productes oferts als apartats “INSCRIPCIONS” i “COL·LABORA” van dirigits, a persones físiques, majors d’edat, ia persones jurídiques, en ambdós casos conceptuades com “consumidors” o “usuaris” en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“Llei de Consumidors i Usuaris”).

Es considerarà Usuari la persona que utilitza el Lloc Web. Una vegada que l’Usuari faci una comanda (“Comanda”) i la completi, adquirirà la condició de Client.

3. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

La realització d’un pagament ja sigui de tipus inscripció o bé donatiu requerirà l’acceptació, plena i sense reserves, de les CGC, així com de les condicions particulars que, si escau regeixin l’adquisició, en els següents termes:

La primera vegada que un Usuari compra haurà de marcar el checkbox d’acceptació corresponent. Les següents vegades que compri el checkbox apareixerà premarcat, llevat que s’hagin modificat les CGC, en el cas s’avisarà que hi ha hagut canvis en les mateixes i l’Usuari registrat haurà de tornar a marca el checkbox com a mostra d’acceptació.

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment, les CGC. Per tant, l’Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a la Botiga Online, ja que les mateixes poden patir modificacions.

Les CGC es complementen amb l’Avís Legal i la Política de Privadesa ( “LOPD”), que hauran de ser acceptades íntegrament pels Usuaris del Lloc Web amb caràcter previ a la realització de la compra i, un cop acceptades, s’entendran incloses en les CGC als efectes legals oportuns.

4. PRODUCTES  I PREUS

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA ofereix una simple oferta de productes en la seva Botiga Online, respecte dels quals apareixerà a la pantalla el seu preu i les seves característiques. L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA li informa que les imatges dels Productes que l’Usuari podrà visualitzar a la Botiga Online es mostren només als efectes identificatius i descriptius, podent diferir dels finalment lliurats al Client.

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la Botiga Online, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els Usuaris i en els volums requerits per aquests en el moment d’efectuar la Comanda . En el cas que en el moment de realitzar el lliurament de la Comanda, l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA no comptés amb algun producte dels seleccionats pel Client, es reemborsarà el producte de la Comanda al Client tenint en compte el preu del mateix l’import final de la Comanda.

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA garanteix que els Productes subministrats a través de la Botiga Online compten amb els més alts estàndards de qualitat.

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA li informa que totes preus mostrats a la Botiga Online inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.1 Informació rellevant dels Productes

Respecte al que indica l’inici d’aquest apartat 4, la nostra Botiga Online compleix amb totes els requeriments legalment exigibles.

Excepcionalment, per la introducció de millores en els articles comercialitzats, és possible que el Producte finalment subministrat pateixi alguna variació en les seves característiques respecte de les indicades a la Botiga Online. Per aquest motiu, es recomana que, abans d’adquirir i consumir o utilitzar els Productes de la Botiga Online, llegeixin amb deteniment la informació disponible a la nostra Botiga Online juntament amb la continguda en l’etiquetatge. L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA no es fa responsable de possibles imprecisions o incorreccions en la informació continguda a la Botiga Online.

Addicionalment, si el Client desitgés informació suplementària i actualitzada sobre les concretes característiques o indicacions de seguretat d’un determinat producte, pot posar-se en contacte amb el fabricant o amb el Servei d’Atenció al Client a través del correu electrònic matarocaminaperalzheimer@gmail.com

 Aquest advertiment té per objecte exclusivament garantir la seguretat en la utilització dels Productes comercialitzats i no afecta els drets dels consumidors i usuaris de la Botiga Online.

5. PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

5.1 Procediment de Compra

L’Usuari podrà realitzar les seves compres en línia les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Sempre que es trobin actius els apartats on poder realitzar-les.

Un cop l’Usuari entri a l’apartat corresponent ja sigui per a fer un donatiu com per inscriure’s, li apareixeran a la pantalla les opcions disponibles, amb les seves característiques i els seus preus. L’Usuari huarà d’anar omplint els formularis requerits per a cada tipus d’acció. El formulari d’inscripcions, per a inscriure’s a la prova i el de donatius per a realitzar un donatiu. Un cop emplenat el formulari, l’Usuari haurà de fer click al botó “Procedir al pagament”, visible sota del formulari ja omplert. Finalment, l’Usuari ha de procedir al pagament de la seva compra, per a això haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, d’acord amb el que s’indica en el següent apartat 5.2.

S’informa al Client que el càrrec de la Comanda serà realitzat de manera efectiva a la targeta de crèdit o dèbit en el moment de l’acceptació de la compra.

5.2 Mitjans de pagament

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, podent-se utilitzar els mitjans de pagament que s’indiquin en cada moment.

En tot cas, en línia amb el que preveu l’apartat 4.1 anterior, l’ús de cupons o codis de descompte pot ser sotmès a condicions específiques, addicionals als que aquí s’estableix, pel seu contingut, producte al qual es refereixen, per la condició de qui els fa servir, etc., que seran en tot cas comunicades a l’Usuari durant el procés de compra i que hauran de ser complertes en la seva integritat per a l’ús del cupó o codi de descompte corresponent.

5.3 Confirmació Documental

A la finalització de la Comanda per part del Client, aquest podrà visualitzar en la pantalla del seu ordinador la comprovació de la contractació efectuada i el número de confirmació de la comanda.

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA procedirà a remetre-li la justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes a l’adreça de correu electrònic indicada, i en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores a comptar des de la finalització de la Comanda per part del Client.

6. ENTREGA I RECOLLIDA

6.1 Cobertura Geogràfica

La Botiga Online està disponible a tot el món.

6.2 Calendari d’entrega o recollida

Las entregas de los pedidos en la dirección de correo facilitada o en la dirección postal por el Cliente se realizarán de lunes a viernes, a lo largo del día, excepto días festivos, tanto nacionales, como autonómicos y locales, en un plazo de 3 días hábiles desde que se confirmó el Pedido y fue aceptado por la plataforma. Para los pedidos realizados durante ofertas o promociones especiales, el plazo de entrega puede ser de cinco días laborables.

6.3 Despeses d’Enviament o Entrega

Salvo en aquellos supuestos en los cuales exista alguna promoción especial, los gastos de envío tendrán un coste fijo de 3€ para aquellos pedidos que contengan un producto que se tenga que enviar por mensajería ordinaria, p.e. la camiseta del 50 aniversario, independientemente del importe total de la compra y de los descuentos aplicados. Por lo que respecta a los pedidos que solo contengan una o más tarjetas regalo, los costes de envío siempre serán de 0€.

6.4 Maneres de entrega

La forma de entrega será al domicilio o dirección indicada por el Cliente.

Los riesgos de pérdida o deterioro del producto se transfieren al Cliente en el momento que éste firma el albarán de recepción.

En el supuesto de ausencia del Cliente del domicilio o dirección indicada en el momento de entrega del Pedido, la empresa logística encargada de la entrega del Pedido se pondrá en contacto con el Cliente para convenir una nueva fecha de entrega del Pedido. En estos casos, el Cliente deberá asumir los costes de entrega y /o recogida nuevamente, si existiesen nuevos recargos.

7. DESISTIMENT: POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Per a l’exercici d’aquest dret, el Client haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic matarocaminaperalzheimer@gmail.com, dins dels catorze (14) dies hàbils següents a la data de compra, en el qual manifesti la seva decisió de desistir de la compra realitzada i, conseqüentment, de tornar el Producte.

El Producte ha d’estar sense utilitzar i en perfectes condicions. Un cop rebuda la mercaderia, i prèvia comprovació de l’estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import.

D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, es recorden les excepcions al dret de desistiment que principalment poden resultar d’aplicació en el cas dels Productes: el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, i el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

8. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’usuari registrat o Client serà responsable de:

· Tots aquells actes que contravinguin el que disposa aquestes CGC, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l’ordre públic.

· Qualsevol acte que realitzés de manera diferent al que l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA, a través de la Botiga Online, designés en les seves indicacions o instruccions sobre el funcionament i utilització dels Productes.

· La utilització que faci dels Productes adquirits, exonerant a l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA de la responsabilitat derivada de qualsevol dany que pogués causar qualsevol utilització correcta o incorrecta dels Productes.

· La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb què omplís cada un dels formularis que l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA requereix.

· Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l’usuari o client va perdre, va revelar, va descurar o, de qualsevol manera, va deixar per causes imputables a ell, que un tercer conegués les seves dades personals necessàries per a l’adquisició dels Productes.

· Els danys i perjudicis de tota naturalesa que l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA pugui patir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes CGC.

En cap cas l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA respondrà de:

· Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció de la Botiga Online, per causes no imputables a l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA.

· El mal ús, instal·lació o tractament dels Productes realitzat pel Client o per un tercer, no seguint les instruccions i la documentació aportada per l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA i / o amb el Producte.

Les condicions de Garantia aplicable als Productes es regeixen d’acord amb el que preveu la Llei de Consumidors i Usuaris, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, tal com s’indiqui en cada cas.

9. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

L’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA posa a la seva disposició un servei d’atenció al client per vía electrònica a la direcció matarocaminaperalzheimer@gmail.com al que podrà dirigir-se l’ Usuari davant qualsevol incidència que sorgeixi en el procés de contractació online.

10. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions generals es regiran per la legislació espanyola comú, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d’interpretació, validesa i execució.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Condicions Generals, tant l’ASSOCIACIÓ MATARÓ CAMINA como els Usuaris o Clients, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu fur propi si n’hi ha.